Standardowy podręcznik specyfikacji Cab 8933900

Standardowy podręcznik specyfikacji Cab 8933900 jest oficjalnym i dokładnym opisem wymagań, które muszą być spełnione przez wszystkich producentów samochodów ciężarowych. Zawiera on informacje na temat konstrukcji, ogólnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i wymagań dotyczących emisji. Podręcznik jest częścią ustalonych standardów projektowania, produkcji i testowania samochodów ciężarowych, które zostały wprowadzone w celu zapewnienia, że wszystkie samochody ciężarowe są wyprodukowane zgodnie z wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony środowiska.

Ostatnia aktualizacja: Standardowy podręcznik specyfikacji Cab 8933900

Przewodnik po Asystencie Postępowania
Funkcje programu / Instrukcje dla użytkowników

21 stycznia 2021Funkcje progamu

Specyfikacja Warunków Zamówienia – Wzór zgodny z Ustawą Pzp 2021

Jedną z rzeczy, która wyróżnia Asystenta Postępowania spośród innych programów służących do obsługi zamówień publicznych, jest możliwość tworzenia od podstaw dokumentów zamówienia w ramach nowego prawa zamówień publicznych, m. in. Specyfikacji Warunków Zamówienia

Specyfikacja Warunków Zamówienia

Pobierz Specyfikację Warunków Zamówienia wygenerowaną przez Asystenta Postępowania (pdf)

Pobieram

Jak działa system generujący Specyfikację Warunków Zamówienia?

Program jest tak przygotowany, żeby użytkownik prowadzony był przez wszystkie niezbędne elementy SWZ. Program podpowiada, w jaki sposób wypełnić dokumenty, na jakie elementy zwrócić uwagę, oblicza niezbędne terminy, czy wskazuje na wysokość wymaganego wadium lub zabezpieczenia należytego wykonywania umowy.

Korzystanie z funkcji SWZ programu krok po kroku – krótki opis zasady działania modułu:

 • Z lewej strony ekranu widzimy kolejne kroki, które powinniśmy przejść podczas przygotowywania Specyfikacji (kroki te wynikają z przepisów ustawy – pracując z Asystentem Postepowania, pracujesz na regularnie uaktualnianym programie, stosownym do obowiązujących przepisów)
 • Program zaznacza na zielono kroki, które już wykonaliśmy, oraz podkreśla element, nad którym pracujemy w danym momencie
 • Na środku widzimy ekran roboczy, tj. miejsce, w którym wypełniamy poszczególne elementy Specyfikacji (program sam podpowiada nam, w jaki sposób wypełnić poszczególne elementy)
 • Uzupełniając treść na bieżąco widzimy, jak to się prezentuje w podglądzie widocznym z prawej strony (kolor czerwony oznacza, że jesteśmy w trakcie pracy nad danym elementem i nie jest on jeszcze zatwierdzony)
 • Informacje, które podajemy są zapamiętywane przez program i możemy je wykorzystywać w innych modułach Asystenta Postępowania
 • Również dane, które zapisaliśmy we wcześniejszych krokach (moduł Przygotowanie Postępowania) będą wpływały na wybór opcji module Specyfikacja Warunków Zamówienia – program w sposób inteligentny dostosowuje wymogi ustawy i decyzje podejmowane podczas wypełniania danych w systemie do finalnego kształtu dokumentu (daje to Państwu pewność, że dokument jest przygotowany zgodnie ze sztuką i zgodny z nową ustawą). Przykładowo od wyboru wariantu trybu podstawowego, będzie zależało, jaką treść będzie podpowiadał w kolejnych etapach Specyfikacji.
 • Po wypełnieniu wszystkich elementów możemy wygenerować przygotowaną przez nas Specyfikację Warunków Zamówienia (a także inne dokumenty, które pojawiają się w toku postępowania)

Screen z programu – przygotowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia

Film instruktażowy – przygotowanie Specyfikacji Warunków Zamówienia w Asystencie Postępowania

Przykładowo, w ramach opisu przedmiotu zamówienia program prowadzi nas przez następujące elementy:

 • informacje podstawowe o przedmiocie zamówienia
 • kody CPV
 • postanowienia dotyczące równoważności
 • żądanie złożenia certyfikatu w celu potwierdzenia zgodności ofertowych produktów z wymaganiami, cechami lub kryteriami określonymi w opisie przedmiotu zamówienia
 • żądanie złożenia przedmiotowych środków dowodowych (innych niż certyfikaty)
 • wymagania w zakresie zatrudniania na podstawie stosunku pracy
 • wymagania w zakresie zatrudniania osób szczególnie chronionych
 • wymagania w zakresie możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 Pzp
 • wizja lokalna oraz sprawdzenie dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia dostępnych na miejscu u zamawiającego
 • oferty wariantowe
 • dopuszczalność walut obcych
 • zwrot kosztów
 • obowiązek osobistego wykonania
 • W ramach każdego z tych elementów program proponuje konkretną treść, zgodną z przepisami nowego prawa zamówień publicznych.

  Z Asystentem Postępowania stworzenie SWZ jest niezwykle proste.

  Pytania i odpowiedzi – działanie modułu SWZ

  Czy Asystent Postępowania jest zgodny z nową Ustawą Pzp obowiązującą od 2021 r?

  Asystent Postępowania to program, który ma ułatwiać przebrnięcie przez proces udzielania zamówienia w związku z wejściem w życie nowego prawa zamówień publicznych.

  Tworząc program, staraliśmy się, aby użytkownicy otrzymywali jak najwięcej istotnych z punktu widzenia prowadzonego postępowania podpowiedzi.

  M. in. w ramach tworzonej w systemie Specyfikacji Warunków Zamówienia, w zakresie podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, program po wybraniu przez użytkownika odpowiedniej podstawy do wykluczenia wskazuje, jakiego dokumentu lub oświadczenia (tzw. podmiotowe środki dowodowe) należy wymagać, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy.

  Jest to bardzo wygodne dla wszystkich użytkowników narzędzie, dzięki któremu użytkownik nie musi samodzielnie analizować treści rozporządzenia.

  Czy w ramach nowego prawa zamówień publicznych w Specyfikacji Warunków Zamówienia można przewidzieć obowiązek zamawiającego wezwania wykonawcy do złożenia lub uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych?

  Asystent Postępowania odpowiada na to pytanie podczas przygotowywania dokumentacji, proponując jednocześnie użytkownikowi odpowiednią treść Specyfikacji Warunków Zamówienia.

  Poznaj narzędzie do prowadzenia postępowań i przygotowywania dokumentów zamówienia. Skorzystaj z darmowego DEMO na 14 dni! Sprawdź

  Certyfikowany system zarządzania jakością wg standardu IATF 16949 to wciąż najpopularniejsza certyfikacja w branży motoryzacyjnej. Zgodnie z podręcznikiem Wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949: „(…) IATF 16949 ma zastosowanie w zakładach produkcyjnych zleceniodawcy, w których wytwarza się części do produkcji i serwisu oraz wyposażenie dodatkowe według specyfikacji klienta (…)”.

  Wymaganiem wobec firm dostarczających wyroby bezpośrednio do OEM, jest posiadanie certyfikowanego SZJ zgodnego ze standardem IATF 16949 – wówczas organizacja zapewnia, iż spełnia wymagania branżowe, a system zarządzania jakością jest skutecznie wdrożony i utrzymywany.

  Oczywiście nie wszystkie organizacje w ramach łańcucha dostaw posiadają certyfikowane systemy zgodne z wymaganiami standardu IATF. Dostawcy niższego rzędu często posiadają tylko certyfikowany system potwierdzający zgodność z wymaganiami normy ISO 9001:2015. To bez wątpienia jest zgodne z wymaganiami branżowymi, ponieważ wg standardu IATF 16949:2016 – pkt. 8. 4. 2. 3 & SI 8 „(…) system zarządzania jakością certyfikowany na zgodność z ISO 9001 jest początkowym minimalnym akceptowalnym poziomem rozwoju, chyba że klient zaakceptuje inne rozwiązanie (…)”.

  Czy istnieją zatem inne możliwe certyfikacje systemu zarządzania jakością w branży motoryzacyjnej? Tak.

  Verband der Automobilindustrie (VDA) zaleca swoim członkom stosowanie standardu VDA 6. 1 w przypadku wdrażania i utrzymywania systemów zarządzania jakością.

  Żeby posiadać certyfikowany system zarządzania jakością na zgodność z wymaganiami tomu VDA 6. 1, organizacje powinny również znać wymagania podręcznika referencyjnego VDA 6 – „Wymagania do certyfikacji dla VDA 6. 1, VDA 6. 2 i 6. 4”, który określa wymagania dotyczące kwalifikacji auditorów 3. strony, jak i procesu uzyskania certyfikacji. Niestety certyfikacja systemu zarządzania jakością na zgodność z VDA 6. 1 jest wciąż rzadkością w Polsce. Jednostki certyfikujące, przeprowadzające audity 3. strony, mogą wystawić certyfikat VDA 6. 1, jeśli posiadają zatwierdzenie VDA. Lista jednostek certyfikujących, które mają możliwości przeprowadzenia takiej certyfikacji znajduje się na stronie organizacji VDA (LINK). Certyfikat VDA 6. 1 jest wydawany przy stopniu spełnienia wymagań na poziomie 90% i zakończeniu procesu zarządzania niezgodnościami. Stopień spełnienia wymagań [%] nie jest podany na certyfikacie VDA 6. 1.

  Podręcznik VDA 6. 1 – Audit systemu zarządzania jakością (PL)

  W tomie VDA 6 -„Wymagania do certyfikacji dla VDA 6. 4” przedstawiono:

  • rodzaje auditów w organizacjach,
  • wymagania do certyfikacji na zgodność z VDA 6. 1,
  • cykl certyfikacji,
  • wymagania wobec jednostek certyfikujących,
  • wymagania dotyczące umowy pomiędzy jednostką certyfikująca a klientem/zleceniodawcą,
  • wymagania wobec auditorów trzeciej strony,
  • wymagania dotyczące procesu auditu zgodności ze standardami VDA (ustalanie liczby dni auditowych, działania wspomagające, powoływanie zespołu audytującego, plan auditu dla wszystkich auditów itp. ).

  Wymagania wskazane w standardzie VDA 6 są porównywalne do treści podręcznika: „Wytyczne do certyfikacji na zgodność ze standardem IATF 16949”.

  Standard VDA 6. 1 nie jest nowością w branży motoryzacyjnej. Pierwsze wydanie tomu miało miejsce już w roku 1991. Od tego czasu podręcznik był aktualizowany w celu dostosowania jego treści do aktualnych wymagań obowiązujących w branży motoryzacyjnej.

  Podręcznik VDA 6. 1 stanowi podstawę dla:

  • wewnętrznych auditów systemów zarządzania jakością (audity 1. strony),
  • auditów u dostawców (audity 2. strony),
  • oraz auditów certyfikujących (3. strony).

  Podręcznik VDA 6. 1 zawiera katalog pytań, który obowiązuje w trakcie auditowania systemu jakości w organizacji, wraz z definicją, objaśnieniem i wyjaśnieniem każdego pytania. Forma podręcznika ułatwia tym samym przeprowadzenie auditu, czy też opracowanie wewnętrznych formularzy w organizacji na potrzeby takiego auditu. Wynik auditu bazujący na wyniku procentowym, ma wskazać organizacji, gdzie powinna skupić swoje wysiłki w celu dalszego doskonalenia SZJ. Ważne jest, aby pamiętać, iż przy zastosowaniu tomu VDA 6. 1 obowiązują równocześnie wymagania tomu VDA 6 „Wytyczne do certyfikacji”, gdzie wskazano, w jaki sposób należy ocenić zgodność procentową auditowanego systemu. Katalog pytań w podręczniku jest podzielony na dwie części: część U – Zarządzanie przedsiębiorstwem oraz część P – Wyrób
  i proces. W części U określono m. in. podstawowe zadania kierownictwa przedsiębiorstwa, do których należy:

  • ustalenie polityki jakości, uzgodnienie i nadzorowanie celów jakościowych,
  • ustalenie i monitorowanie wskaźników dotyczących kosztów jakości (środki),
  • uwzględnienie aspektów bezpieczeństwa wyrobu i odpowiedzialności producenta za wyrób,
  • zaangażowanie wszystkich pracowników w poczucie odpowiedzialności za jakość (zasoby).

  W części P z kolei wskazane są wymagania/pytania do auditowania wyrobu i procesu wytwarzania podzielone tematycznie na rozdziały. Uwzględniono tam zagadnienia dotyczące m. in:

  • przeglądu umowy,
  • rozwoju wyrobu (08) – zadania w zakresie zapewnienia jakości w obszarze rozwoju i konstruowania wyrobu,
  • planowania procesu wytwarzania,
  • nadzorowania udokumentowanych informacji – kompetencji osób, sposobu nadzorowania i przechowywania dokumentacji,
  • procesu zakupów – wraz z wymaganiami przekazywanymi dostawcom,
  • nadzorowania wyrobu powierzonego przez klienta (12) – element ten nie ma zastosowania, kiedy nie mamy do czynienia z wyrobem powierzonym w rozumieniu definicji ujętej w tomie VDA 6. 1,
  • identyfikacji i identyfikowalności wyrobów,
  • sterowania procesem – część ta obejmuje planowanie procesu wytwarzania, organizację produkcji, działania zmierzające do zabezpieczenia produkcji wraz z gospodarką narzędziową,
  • kontroli wyrobu,
  • nadzorowania środków kontrolno-pomiarowych,
  • nadzorowania wyrobów niezgodnych,
  • działań korygujących.

  Podobnie jak w standardzie IATF 16949, dozwolone są pewne wyłączenia z zakresu systemu zarządzania jakością. Wg standardu IATF 16949 – jedyne dopuszczone wyłączenie dotyczy wymagań dla projektowania i rozwoju wyrobu. Wg podręcznika VDA 6. 1 – w szczególnych okolicznościach można całkowicie lub częściowo pominąć elementy: 08 Rozwój, rozwój wyrobu i/lub 12 – Nadzorowanie wyrobu powierzonego przez klienta.

  Chcesz wziąć udział w szkoleniu z zakresu jakości?

  W rozdziale 10. podręcznika VDA 6. 1 – Macierz porównawcza, przedstawiono w formie tabeli różnice pomiędzy VDA 6. 1, a normą ISO 9001:2015. Widać tym samym specyficzne wymagania standardu VDA 6. 1, które nie są uwzględnione w normie ISO 9001 i analogicznie, których brakuje w standardzie IATF 16949:2016, takie jak: pełnomocnik najwyższego kierownictwa ds. systemu zarządzania jakością, aspekty finansowe systemów zarządzania jakością, czy też monitorowanie zadowolenia pracowników.

  Na koniec warto również wspomnieć o zmianach do podręcznika VDA 6. Podobnie jak
  w standardzie IATF 16949:2016, gdzie mamy 19 zatwierdzonych interpretacji (SI), do podręcznika VDA 6. 1 też zostały wydane SI. Obecnie istnieją 3 zatwierdzone interpretacje zmieniające kolejno wymagania pytań: 4. 5, 16. 1 oraz 16. Zatwierdzona interpretacja (SI) zmienia interpretację zasady lub wymagania, zatem organizacja powinna uwzględnić opublikowane zmiany w trakcie auditu SZJ na zgodność ze standardem VDA 6. Opublikowane SI oraz FAQ do tomu VDA 6. 1 dostępne są TUTAJ.

  Jeśli są Państwo zainteresowani szkoleniem z tematyki VDA 6. 1 lub przeprowadzeniem auditu w Państwa firmie na zgodność z tym standardem, zapraszamy do kontaktu.

  Autor:
  Anna Niedźwiedzka-Kubieniec
  Trener/konsultant, auditor IATF 16949/VDA 6. 1

  Załączona lista właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei dotyczy wymagań w obszarze instalacji stałych.

  29. 2021 14:19 Dawid Krzyżewski28. 2021 15:06 Dawid Krzyżewski
  TytułWersjaDane zmiany / publikacji
  Lista właściwych krajowych specyfikacji technicznych i dokumentów normalizacyjnych, których zastosowanie umożliwia spełnienie zasadniczych wymagań dotyczących interoperacyjności systemu kolei3. 029. 06. 2021 14:20 Dawid Krzyżewski2. 01. 0

  Aby uzyskać archiwalną wersję należy skontaktować się z Redakcją BIP

  Standardowy podręcznik specyfikacji Cab 8933900

  Bezpośredni link do pobrania Standardowy podręcznik specyfikacji Cab 8933900

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Standardowy podręcznik specyfikacji Cab 8933900